S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

Vítejte na našem webu s erotickými pomůckami. Přejeme hodně zábavy při prohlížení naší nabídky.

Menu

Dříve 549 Kč (20 Eur)
Cena 499 Kč (18 Eur)
skladem
Cena 999 Kč (36 Eur)
skladem
Dříve 899 Kč (32 Eur)
Cena 699 Kč (25 Eur)
skladem
Cena 259 Kč (9 Eur)
skladem
Cena 849 Kč (31 Eur)
skladem

Nejprodávanější

Cena 185 Kč (7 Eur)
skladem
Cena 300 Kč (11 Eur)
skladem
Cena 539 Kč (19 Eur)
skladem
Cena 619 Kč (22 Eur)
skladem
Cena 1 150 Kč (42 Eur)
skladem


Ošetřující přípravky-použití
Ošetřující přípravky - návod k použití

Ošetřující přípravky jsou v ČR v našem eshopu prodávány na ošetření gumy, ocel V4A, audiohlavy a zejména kůži. Perfektní pro ošetření ocelových kroužků na penis, kombinéz, pout a ostatních FETISH kožených a erotických hraček a pomůcek. Vynikající přípravek pro ošetření kůže v průmyslu. Způsob použití tohoto přípravku je pouze za dodržování níže uvedených bezpečnostních pravidel.Použití nitritových ošetřujících přípravků:

Použití nitritových ošetřujících přípravků: Audio hlavy - po zpřístupnění přístroje použijte vatové tyčinky, které mírně namočíte do poppers ošetřujícího přípravku a opakovaným potíráním hlavy odstraňujte nánosy ulpěné z pásků. Pokud bude některé místo vyžadovat intenzivnější ošetření, je možné použít např. nehtů pro odstranění většího množství a doošetřit vatou. Na hlavě nesmí zůstat žádné skvrny a chloupky. Video hlavy - nikdy nepoužívejte vatové tyčinky ani jiné látky obsahující chloupky. Na proužek jemného hladkého papíru kápněte malou kapku poppers ošetřujícího přípravku. Druhou rukou pomalu točte videohlavou a z boku jemně přiložte papír s mokrou skvrnou na štěrbinu videohlav - netlačte! V obou případech je nutno se řídit pokyny výrobce, a pokud není povolena taková údržba přehrávačů - je nutno nechat přístroje ošetřit přípravkem v profesionálním servisu. Kůže - pokud chcete ošetřit skvrnu na usni, je třeba vyzkoušet poppers ošetřující přípravek na místě, které je na vnitřní straně - pokuste se udělat malinkou skvrnu stejným zdrojem a pak odstranit tímto ošetřujícím přípravkem. Počkejte až do úplného zaschnutí. Úseň neošetřujte velkým tlakem, aby nedošlo k poškození lícové vrstvy. Obecné použití při ošetření: Vatový tampón ponořte do kapaliny a nasajte tak malé množství tekutiny. Takto ošetřeným tampónem můžete snadno ošetřit všechny kovové či kožené předměty. Tuky tak snadno a rychle odstraníte. Předměty vyžadující opakované ošetření ošetřujte opakovaně. Po nasátí tekutiny do tampónu lahvičku uzavřete. Obsah/materiál/obal zlikvidujte podle místních předpisů. POZOR! Látka je vysoce hořlavá - při práci s ošetřujícím přípravken je přísně zakázáno kouření a zacházení s otevřeným ohněm a je nutné používat ochranné pomůcky, které jsou specifikovány v Bezpečnostních listech !!!

Pokyny a veškeré informace včetně likvidace naleznete v Bezpečnostních listech - klikněte zde Ošetřující přípravek může - obecně myšleno - obsahovat i látku isopropylnitrit, amylnitrit, směs isomerů, propan-2-ol a 3-methylbutan-1-ol, nebo amylnitrit, směs isomerů, 1 – pentanol a 2-methylbutan-1-ol, nebo isopropylnitrit a propan-2-ol, nebo amylnitrit, směs isomerů a 3-methylbutan-1-ol, nebo, hexylnitrit, hexan-1-ol a 1,1-bis(hexyloxy)hexan, nebo 1-pentanol, 2-methyl-1-butanol, 2-methylbutyl nitrite, pentyl nitrite, nebo Pentylnitrit a reakční produkt 1-Butanol, 3- methyl, což jsou nebezpečné látky pro kontakt s pokožkou, vdechnutí nebo požití. Používejte ochranné osobní pomůcky na ochranu pokožky, pracujte ve velmi dobře vyvětrané místnosti a nevdechujte výpary. Držte ošetřujícího přípravkuče mimo dosah dětí. Při požití je jako první pomoc doporučeno vypití většího množství vody. Při zasažení očí okamžitě vypláchněte oči proudem vody a v obou případech ihned navštívit lékaře. Balení ošetřujícího přípravkuče vezměte s sebou. Produkty nesmí být využívány k jinému účelu, než je technické využití. Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví. Všechny produkty jsou zdraví škodlivé a jejich konzumace nebo inhalace lidmi je striktně zapovězena! Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat! Přímá inhalace je přísně ZAKÁZÁNA.POZOR:

V případě:

- amylnitrit mixture - UFI: M82S-EMU6-310R-9J4T

- Leather cleaner pentyl nitrite mixture - UFI - GP2S-YM95-N107-K824

- Pentylnitrit a reakční produkt 1-Butanol, 3-methyl - UFI: YR2F-QYQ4-7SKV-94WW

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při požití a při vdechování. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na genetické poškození (inhalačně). Může způsobit podráždění dýchacích cest.Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H302+H332 - Zdraví škodlivý při požití a při vdechování.

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H341 - Podezření na genetické poškození (inhalačně).

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest. EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

upozornění

Obsah/obal zlikvidujte podle místních předpisů.

ZÁKAZ PRODEJE NEZLETILÝM

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (TIS): +420 224919293

V případě:

- amylnitrit, směs isomerů, 1 – pentanol a 2-methylbutan-1-ol - UFI: 0H2S-XMWD-1107-8JW0

- hexylnitrit, hexan-1-ol a 1,1-bis(hexyloxy)hexan - UFI: HK2S-FMKS-A10Q-XWG2

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při požití a při vdechování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest.Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H302+H332 - Zdraví škodlivý při požití a při vdechování.

H315 - Dráždí kůži. H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Obsah/obal zlikvidujte podle místních předpisů.

ZÁKAZ PRODEJE NEZLETILÝM

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (TIS): +420 224919293


 
 

V případě:

- pentyl nitritu - Indexové číslo: 007-020-00-9, číslo ES: 207-332-7, číslo CAS: 463-04-7

Registrační číslo REACH : 01-2120794382-47-0000
 
 
 
 
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H302+H332 - Zdraví škodlivý při požití a při vdechování.
Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.

P261 - Zamezte vdechování par.

P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P378 - K hašení použijte oxid uhličitý (CO2).

Obsah/obal zlikvidujte podle místních předpisů.

ZÁKAZ PRODEJE NEZLETILÝM

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (TIS): +420 224919293

V případě:

- isopropylnitritu, identifikační číslo:541-42-4

Registrační číslo:neuvedeno
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry 
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí 
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci 
H318 Způsobuje vážné poškození očí
 H330 Při vdechování může způsobit smrt 
H341 Podezření na genetické poškození
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/ otevřeným plamenem/ horkými povrchy. - Zákaz kouření. 
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou.
P261 Zamezte vdechování mlhy/par/ aerosolů.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle 
P301+P330+P331+P310 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě volejte lékaře P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Obsah/obal zlikvidujte podle místních předpisů.

ZÁKAZ PRODEJE NEZLETILÝM

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (TIS): +420 224919293

Zákazník musí prohlásit, že koupí tohoto výrobku, kde je akutní toxicita 1 nebo 2 podle nařízení (ES(č. 1272/2008 a §44a Zákon č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů je osobou právnickou nebo podnikající fyzickou osobou s patřičným oprávněním podle zákona 258/2000 (je osobou odborně způsobilou podle §44b nebo má nakládání odborně způsobilou osobou externě zajištěno).

V případě:

- isopropylnitrit mixture - UFI: QA2S-XMHK-E107-XVQV

- isopropylnitrit, amylnitrit, směs isomerů, propan-2-ol a 3-methylbutan-1-ol - UFI: SE2S-FM6Y-Q10R-M79X

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Při vdechování může způsobit smrt. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na genetické poškození (inhalačně). Může způsobit ospalost nebo závratě. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H330 - Při vdechování může způsobit smrt.

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H341 - Podezření na genetické poškození (inhalačně).

H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.Obsah/obal zlikvidujte podle místních předpisů.

ZÁKAZ PRODEJE NEZLETILÝM

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (TIS): +420 224919293

Zákazník musí prohlásit, že koupí tohoto výrobku, kde je akutní toxicita 1 nebo 2 podle nařízení (ES(č. 1272/2008 a §44a Zákon č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů je osobou právnickou nebo podnikající fyzickou osobou s patřičným oprávněním podle zákona 258/2000 (je osobou odborně způsobilou podle §44b nebo má nakládání odborně způsobilou osobou externě zajištěno).V případě

- 1-pentanol, 2-methyl-1-butanol, 2-methylbutyl nitrite, pentyl nitrite - ES: 951-169-0

UFI: nemusí být, protože se jedná o čistou látku.

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H302+H332 - Zdraví škodlivý při požití a při vdechování.

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H341 - Podezření na genetické poškození (inhalačně).

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.


NEBEZPEČÍ

Obsah/obal zlikvidujte podle místních předpisů.

ZÁKAZ PRODEJE NEZLETILÝM

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (TIS): +420 224919293

Speciální instrukce – bezpečnostní listy jednotlivých chemických látek – jsou obsaženy v Obchodních podmínkách eshopu a budou Vám předloženy v době potvrzení Vaší objednávky v našem systému – elektronickým podpisem – k poučení a seznámení se s nimi. V době zakoupení zboží v našem systému jste se s nimi prokazatelně seznámil. Každý klient je povinen se s těmito informacemi seznámit. Jedině tak může bezpečně využívat produkty pro daná technická využití. Produkty nesmí být využívány k jinému účelu, než je technické využití - individuální nebo komerční laboratorní využití a chemické analýzy, dále pro ošetření audiohlav, videohlav nebo kožených částí a součástí oděvů a pomůcek a kůže v průmyslu. Klient je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví. Produkty jsou určeny pouze pro technické použití - individuální nebo komerční laboratorní využití a chemické analýzy, dále pro ošetření audiohlav, videohlav nebo kožených částí a součástí oděvů a pomůcek a kůže v průmyslu. Všechny produkty jsou zdraví škodlivé a jejich konzumace a inhalace lidmi je striktně zapovězena! Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat! Pro objednání jakýchkoliv produktů na našich stránkách musíte být starší 18 let. Odmítáme jakoukoliv odpovědnost za škody, vyplývající z použití produktu v rozporu s jeho účelem! Při odesílání objednávky jste potvrdil následující podmínky: Je mi více než osmnáct let a dosáhl jsem zletilosti. Seznámil jsem se s bezpečnostními informacemi, které se vztahují k produktům a zajistil jsem si speciální instrukce. Jsem právně odpovědný. Tyto produkty využiji pouze pro technické účely jako ošetřující přípravek pro kůži, gumu a V4A ocel., nikoli však ke konzumaci nebo INHALACI.Zákazník prohlašuje, že koupí tohoto výrobku, kde je akutní toxicita 1 nebo 2 podle nařízení (ES) č. 1272/2008 a §44a Zákon č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů je osobou právnickou nebo podnikající fyzickou osobou s patřičným oprávněním podle zákona 258/2000 (je osobou odborně způsobilou podle §44b nebo má nakládání odborně způsobilou osobou externě zajištěno). 

Toxikologické informační středisko – tel. číslo: 224 91 92 93

Provozovatel MV CHANGE spol. s r.o., Varšavská715/36, Praha 2 120 00, IČ: 11771321 je pouze administrátorem prodeje české společnosti s.r.o. - MV POINTBUILD spol. s r.o. zapsaná v Obchodním rejstříku IČ: 08354651, adresa sídla Bílkova 855/19, Praha 110 00.  Upozorňujeme, že na tento text uplatňujeme autorské právo. Kopírování a napodobování bude řešeno soudní cestou.

YTBiZ